امنیت اطلاعات

 
 

مدیریت و کنترل یکپارچه شبکه از راه دور

 
 

انتقال داده بر روی بستر های مخابراتی

1
1

الماس شبکه داران

تولید کننده و پیشرو در زمینه امنیت،انتقال و کنترل اطلاعات

عضو سندیکای شرکت های مخابراتی

عضو شرکت های دانش بنیان